Licență

Lista programelor de licență

English version

Domeniul fundamental Domeniul de studiu Domeniul de licenţă Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcționeze provizoriu (AP) Forma de învățământ Număr de credite
Științe umaniste şi arte Filologie Limbă şi literatură Limba și literatura română—o limbă și literatură modernă A IF 180
Literatură universală și comparată—o limbă și literatură modernă A IF 180
Studii culturale Studii culturale Studii culturale Studii europene A IF 180
Etnologie A IF 180
Științe ale comunicării Științe ale comunicării Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice A IF 180
Comunicare şi relaţii publice A IFR 180
Științe ale informării și documentării A IF 180
Științe administrative Științe administrative Științe administrative Asistență managerială și administrativă A IF 180

Prezentarea programelor de licență

Limba și literatura română—limbă și literatură străină

Limba și literatura română—limbă și literatură străină este principala direcție de studii, prin tradiție și prin numărul de studenți și de cadre didactice.
Până în 1990, a fost singura secție a Facultății de Litere.

Planul de învățământ este structurat pentru a pregăti, în primul rând, profesori pentru învățământul gimnazial și liceal, dar și profesori pentru învățământul superior,
cercetători în domeniile filologice (lingvistică, critică, istorie și teorie literară), editori, redactori. Prin cursurile de limbi străine studenții sunt pregătiți și
ca profesori de limbi străine sau ca traducători. O parte din absolvenții facultății devin jurnaliști în presa scrisă, la radio și televiziune, manageri sau funcționari
culturali în instituții publice și private. Acestea, și multe altele, sunt profesii pe care instituția le favorizează prin formarea unei culturi generale filologice și
prin rafinarea abilităților de expresie. Limba străină studiată poate fi, în funcție de numărul de locuri disponibile și de media obținută de candidat la concursul de
admitere: engleză, franceză, germană, rusă, spaniolă, italiană, latină, portugheză.

Prin metode moderne de interacțiune didactică studenții sunt formați în spiritul schimbului liber de idei, al dialogului social, al opțiunilor responsabile.

Literatură universală și comparată—o limbă și literatură străină

Literatură universală și comparată—limbă și literatură străină este una dintre cele mai noi specializări ale Facultății de Litere, înființată în anul universitar
2004–2005. Oferind studenților o deschidere culturală de substanță, planul de învățământ a fost structurat pentru a surprinde unitatea în diversitate, temele și motivele
universale ce corelează literaturile, relațiile inter- și transdisciplinare ale literaturii cu artele, filozofia, religia, mentalitățile, antropologia culturală etc.
Studiul unei limbi străine este un instrument absolut necesar specializării și asigură flexibilitate în orientarea profesională a absolvenților.

În cadrul acestei direcții de studiu scopul major este formarea unor cercetători capabili să opereze complex cu textul literar. În același timp, studenții sunt pregătiți,
pentru cariera didactică, pentru profesiile de redactor, referent literar, traducător.

Etnologie

Începând cu anul universitar 2008–2009, Facultatea de Litere a deschis o nouă specializare: Etnologie. Programul de studiu propune abordarea etnologică a culturii populare
românești, tradiționale și contemporane, rurale și urbane, ca realitate dinamică, vie, în comunicare cu alte paliere culturale (cultura de masă, cultura savantă, cultura oficială,
cultura scrisă ș.a.), urmărindu-se totodată deprinderea unei perspective multiculturaliste. Absolvenții acestei specializări vor avea competența de a observa, a înțelege și a explica
„diferența” ca factor de identitate culturală; de a-i orienta pe cercetătorii din afara României în sistemul unei culturi populare de străveche tradiție, dar încă vii și dinamice;
de a-i reînvăța propria lor cultură populară pe românii confruntați cu produse pseudofolclorice de consum. Ei vor putea lucra în învățământul universitar, în cercetarea și
valorificarea culturii populare (referenți științifici), în consultanță de specialitate (în ministere, servicii, departamente de profil, inclusiv pentru turismul rural, ecologic și cultural),
ca experți în patrimoniul tradițional imaterial (domeniu de vârf la nivelul politicii culturale a Uniunii Europene), în presă, televiziuni și edituri, în muzee și fundații culturale.
Nu în ultimul rând, politicieni, economiști sau întreprinzători și investitori în turism pot avea interes în cunoașterea domeniului și în angajarea/consultarea unor specialiști.

Comunicare și relații publice

Specializarea Comunicare și relații publice a devenit în 1993 prima structură academică specializată în științele comunicării din cadrul Universității din București.
Succesul primei promoții și amploarea pe care au dobândit-o pe piața educațională studiile de comunicare și relații publice au constituit argumente în vederea acreditării
acestei specializări de către Comisia Națională de Evaluare și Acreditare Academică.

Specializarea oferă titlul de licențiat în științe ale comunicării. Absolvenții acestei specializări, extrem de solicitate pe piața muncii, se pot angaja în instituții de
cercetare în domeniu, în agenții de relații publice și/sau de publicitate, în departamente de informare și relații publice în sectorul guvernamental, corporatist privat sau nonprofit.
Ei vor putea lucra ca directori de imagine, consilieri de relații publice, coordonatori de programe de comunicare (domeniile politic, social, cultural),
coordonatori media, consilieri în comunicare internă și resurse umane, consilieri pentru strategii de criză instituțională, manageri de proiect, purtători de cuvânt ș.a.
Curriculum-ul dezvoltat este format din cursuri fundamentale și specializate în domenii cum ar fi: comunicare, metodologia relațiilor publice și publicitate, tehnici de redactare,
tehnici de construcție a discursului, managementul resurselor umane, sociologie, marketing și studiul calitativ al pieței, psihologie și antropologie culturală.


Studii europene

Specializarea a fost înființată în cadrul Facultății de Litere în anul 1998 sub titulatura Relații internaționale și studii europene și pregătește profesioniști
în domeniul managementului cultural.

Planul de învățământ, proiectat în viziunea unei pregătiri multilaterale (istorie, geografie, politică și relații internaționale, drept și economie, cultură, literatură
și arte, comunicare, studii europene, limbi străine și informatică), susține formarea unui specialist competent și performant în domeniul complex al culturii.
Disciplinele opționale sunt structurate pe trei module tematice—Realități și relații europene, Coordonate culturale europene, Gestionarea culturii—lăsând
o mare libertate atât pentru oferta didactică a profesorilor, cât și pentru opțiunile studenților. Acest proiect a avut în vedere modele europene și
realizări autohtone similare, pe care—fără să le copieze—le-a urmat ca puncte de referință sugestive. El reprezintă—în primul rând—reflexul
unei noi orientări a societății românești după 1989, pe care își propune să o susțină.

Noua specializare vine în întâmpinarea necesităților unei societăți în schimbare. Absolvenții, viitori profesioniști, vor fi capabili să gestioneze în mod optim domeniul cultural,
în raport cu realitățile europene de azi, conform exigențelor din procesul integrării europene. Ei vor putea lucra ca funcționari superiori în instituțiile de cultură și în diplomație,
euroconsilieri în departamentele guvernamentale de integrare, manageri ai instituțiilor culturale din țară și din străinătate, organizatori de evenimente culturale
(expoziții, simpozioane, congrese), manageri editoriali, producători de programe în audio-vizual etc.

Științe ale informării și documentării

Specializarea Științe ale informării și documentării a fost creată pentru a răspunde unor nevoi reale de pregătire a specialiștilor în domeniul organizării documentelor
și al diseminării informațiilor. Prin această formă de pregătire superioară, România se aliniază structurilor europene în domeniu, participând, de pe o poziție calificată și
modernă, la organizarea națională și internațională a transferului de informații și documente.

Perspectivele acestei forme de învățământ din România sunt legate de nevoia reală de specialiști într-un număr mare de structuri distribuite la scară națională.
În condițiile dezvoltării transferului de informații prin noile tehnologii și ale constituirii unor rețele și sisteme documentare, specializarea în domeniul științei
informării se înscrie printre câmpurile de formație superioară cu mari perspective de plasament, atât în sectorul de stat, cât și în cel privat. Absolvenții acestei
specializări vor putea lucra ca specialiști în știința informării, ca experți în transferul de informații, ca organizatori și manageri de structuri și sisteme infodocumentare:
profesori documentariști, bibliotecari, documentariști, bibliografi etc.

Dezvoltarea României și integrarea sa în Uniunea Europeană impun acoperirea zonelor informației cu personal pregătit în acord cu noile cerințe ale domeniului.
Câmpul biblioteconomic și documentar românesc are încă o nevoie acută de a fi acoperit cu specialiști ai domeniului. În plus, odată cu anul școlar 2006—2007,
a început procesul de creare în licee și școli generale a Centrelor de Informare și Documentare (CDI), în care își vor putea desfășura activitatea profesorii documentariști.

Asistență managerială și administrativă

Programul de studiu universitar de licenţă Asistenţă Managerială şi Administrativă urmăreşte conturarea unui set de competenţe şi calificări în diferite arii de activitate profesională, care necesită instruire economico-administrativă  şi juridică, cu accent pe sfera managerială şi administrativă din domeniul public şi privat

Programul Asistență managerială și administrativă pregătește asistenți manageri, secretari cu studii superioare, secretari/e și șefi/e de birou,
consilieri în probleme de informare și documentare, arhiviști ai instituțiilor, inspectori de specialitate în cadrul birourilor de resurse umane, secretari în cadrul birourilor de relații cu publicul pentru instituțiile de stat și pentru firmele private.

Absolvenții programului Asistență managerială și administrativă pot urma studii universitare de masterat la această specializare tot în cadrul Facultății de Litere.


Anul pregătitor de limba română


Planurile de învățământ și fișele de disciplină pentru toate programele pot fi consutate aici.