Master

SESIUNEA IULIE 2022

 Calendar

Înscrieri la sediul facultății (Str. Edgar Quinet nr. 5-7, sector 1 Bucureşti): 04-11 iulie 2022 (de luni până vineri între orele 9-14)

Sau -online la adresa de email: admiteremaster.litere@unibuc.ro (pentru programele „Societate, multimedia, spectacol” și „Teoria și practica imaginii”, înscrierile se fac la adresa de e-mail: office@cesi.unibuc.ro).

Examene: 13-18 iulie

Afișarea rezultatelor (clasamentului): 22 iulie 2022

Confirmarea locului: 25-28 iulie 2022 (între orele 9-14)

Afișarea rezultatelor finale: 29 iulie 2022


Documentele necesare pentru înscriere se pot transmite și online/ scanate cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la exactitatea datelor, autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/ scanate și cele originale. :

 •  Fişă-tip de înscriere (poate fi descărcată de aici, se printează față-verso);
 • Diploma de licență însoțită de Suplimentul la diplomă/Foaie matricolă, în original sau copie certificată conform cu originalul sau Adeverință de licență pentru promoția 2022;
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul;
 • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor CNRED (dacă e cazul);
 • Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul;
 • CI sau pașaport, în copie;
 • Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • Trei fotografii ¾ cm;
 • Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 • Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta în original/scanat (după caz)unul din următoarele documente:  copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi); adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali; adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului;
 • Numai pentru candidații care au beneficiat de finanţare (parţială sau integrală) de la BUGETUL STATULUI, la studii universitare de master, se va prezenta în original/scanat Adeverință cu tipul de studii urmate și forma de finanțare(buget, taxă; se va menționa dacă a primit sau nu bursă);
 • Dosar plic
 • în cazul înscrierii directe la secretariatul facultății, în numele candidatului, si de către o altă persoană procură notarială.

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 200 lei.

Taxa se achită:

 • Prin virament/ transfer bancar / ordin de plată în contul Facultății de Litere (BCR)

DETALII PLATĂ:
Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO22 RNCB0076010452620 300 (contul IBAN al Facultății de Litere)
BANCA: BCR SECTOR 5.

Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: taxă admitere master – Facultatea de Litere, programul/programele de studiu,  numele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană).

Pentru programele „Societate, multimedia, spectacol” și „Teoria și practica imaginii”, taxa de înscriere se va achita în contul Centrului de Excelență în Studiul Imaginii, cod IBAN: RO80RNCB0076010452620032 RON deschis la BCR.

 • online, pe site-ul Universității din București, link: https://po.unibuc.ro/. Când plata se face online se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea link-ului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici.
 • la casieria Universității din București, șos Panduri 90-92, sector 5, București (lângă Academia Militară).

În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următoarelor criterii:

 1. Media examenului de licenţă;
 2. Media examenului de bacalaureat.

CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE INDIFERENT DE FORMA DE FINANȚARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL ȘI INIDFERENT DE FORMA DE ÎNSCRIERE PE CARE A ALES-O.

 • Candidații admiși pe locurile finanțate de la BUGETUL statului au obligația de a prezenta la secretariat diploma de bacalaureat și diploma de licență însoțită de Suplimentul la diplomă/Foaie matricolă, în original sau Adeverință de licență pentru promoția 2022;
 • Candidații admiși pe locurile cu TAXĂ (taxa anuală este de 4000 lei) au obligația de a prezenta chitanța de achitare a sumei de 500 lei reprezentând o parte din taxa de școlarizare aferentă semestrului I de studiu.

NEPREZENTAREA DIPLOMELOR (bacalaureat și licență) ÎN ORIGINAL ȘI A FORMULARULUI DE CONFIRMARE, din vina exclusivă a candidatului admis, DUCE LA PIERDEREA LOCULUI FINANȚAT DE LA BUGET.