Admitere 2022


Septembrie 2022

Întrucît Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) al Universității din București (UB) are posibilitatea de a suplimenta locurile finanțate de la buget alocate Școlii Doctorale Litere (SDL), anunțăm organizarea unei a doua sesiuni de Admitere la SDL, joi, 29 septembrie 2022, de la orele 14.00 în format hibrid, în Sala de Consiliu a Facultății de Litere (FL) sau on-line.

Termenul pentru înscrieri: pînă joi 29 septembrie 2022, orele 13.30.
Candidații vor preciza sub ce formă vor participa la Admitere: fizic sau on-line.


Urmare a Ședinței C.S.U.D. din data de 23 septembrie 2022, rezultatele finale la colocviul de admitere la doctorat, sesiunea septembrie 2022, sunt următoarele:

 

Înscrierile pentru admiterea la studii de doctorat se prelungesc până mâine, 21 septembrie 2022, la ora 10.00.

Calendarul admiterii 2022

Înscrierile şi concursul de admitere se desfășoară conform calendarului aprobat de Senatul Universității din București astfel:

 • 5-20 septembrie 2022 până la orele 14.00, înscrieri online, la adresa inscriere.doctorat@litere.unibuc.ro
 • 21 septembrie 2022, ora 11.00, colocviu de prezentare a proiectului de cercetare în fața Comisiei de admitere, la sediul Facultății de Litere (scara din stînga, parter, Sala de Consiliu);
 • 25 septembrie 2021, afișarea rezultatelor
 • 26-27 septembrie, între orele 11.00 – 14.00, confirmarea locului (depunerea dosarului cu documentele în original)

 

Cifra de școlarizare

Domeniul Filologie

Locuri cu granturi de studii: 32 locuri din care:

 • 16 locuri cu frecvență și bursă
 • 16 locuri cu frecvență fără bursă

locuri cu taxă: 12

Domeniul Studii culturale

Locuri cu granturi de studii: 2 locuri din care:

 • 1 loc cu frecvență și bursă
 • 1 loc cu frecvență fără bursă

DOCUMENTE NECESARE

La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta candidaţi care deţin:

 1. diploma de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; titularii diplomelor de studii de lungă durată au dreptul să se înscrie la studii universitare de doctorat fără obligativitatea de a mai parcurge ciclul II de studii universitare de master;
 2. absolvenţii cu diplomă de masterat ai ciclului de studii universitare de masterat organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, ca fiind studii universitare de masterat.

Cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, precum și etnicilor români, indiferent de cetățenie, le sunt aplicabile condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare

Nu sunt supuşi obligației de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere: candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, personalul încadrat la Universitatea din Bucuresti, copiii personalului didactic în activitate sau pensionat.

Înscrierile se vor face în sistem online.

Transmiterea documentelor de către candidați se face cu asumarea de către aceștia a responsabilității cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale, prin semnarea fiecărui document încărcat.

Pentru înscriere, candidatii vor depune următoarele acte:

 • cerere/fişă de înscriere – formular tip
 • copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./paşaport etc)
 • certificat de naştere, copie- certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale
 • certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale
 • diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diploma, copii – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale
 • diploma de masterat/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diploma, copii – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale

Absolvenții de studii universitare de masterat promoția 2022 pot depune la dosar adeverința de absolvire  a studiilor universitare de masterat.

 • memoriu de activitate ştiintifică
 • lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate
 • propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul conducătorului de doctorat, cu justificarea importanţei acesteia
 • o lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul
 • certificat de competenţă lingvistică (conform anexei privind tipurile de certificate de competenţă lingvistică)
 • pentru cetăţenii străini – certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii române/certificat de competenţă lingvistică de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională în cazul în care programul de doctorat se va desfăşura într-o limbă de circulaţie internaţională, exceptând candidaţii, cetăţeni străini, care provin din statele cu limbă oficială de circulaţie internaţională
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (200 Ron)
 • declarație pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor dosarului transmis online;
 • Suplimentar, pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul dintre următoarele documente:
 • copie simplă de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi) – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale
 • adeverinţă de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului privind candidații proveniți de la casele de copii sau care s-au aflat în plasament familial)
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar al Universității, în activitate
 • adeverință din care să rezulte calitatea de cadru didactic în activitate sau pensionat a unui părinte.

 

Admiterea candidaților români de pretutindeni și a cetățenilor străini din state terțe Uniunii Europene, se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educației conform art.2 (2), iatr aceștia se vor adresa Direcției Relații Internaționale / Biroul Cooperarea Internațională și Studenți Străini în vederea înscrierii la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat.

Candidații care nu fac parte din Uniunea Europeană, Spațiul European și Confederația Elvețiană (extracomunitari) au obligația de a prezenta la înscriere atestatul de recunoaștere a acestor studii eliberat de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației în conformitate cu O.M.E. nr. 3102/2022, art. 55. Atestatul de recunoaștere va fi însoțit de copiile traducerilor legalizate ale diplomelor care au stat la baza emiterii acestuia.

O persoana poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de doctorat.

Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studentul-doctorand.

Termenul de depunere a actelor în original la dosarul candidatului admis pe loc finanțat de la buget este 27  septembrie 2022. Neprezentarea diplomelor în original la termen, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la buget.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 200 lei.

Taxa se achită:

 • Prin virament/ transfer bancar / ordin de plată în contul Facultății de Litere (BCR)

DETALII PLATĂ:
Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO22 RNCB0076010452620 300 (contul IBAN al Facultății de Litere)
BANCA: BCR SECTOR 5.

Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: taxă admitere doctorat – Facultatea de Litere, programele de studiu,  numele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană)

 • online, pe site-ul Universității din București, link: https://po.unibuc.ro/. Când plata se face online se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea link-ului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici.
 • la casieria Universității din București, șos Panduri 90-92, sector 5, București (lângă Academia Militară).