Circulară referitoare la concursul pentru acordarea gradațiilor de merit (2022-2026)

În baza deciziei Consiliului de administrație, din data de 24 noiembrie 2021, Facultății de Litere îi revin, pentru intervalul 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2026, în conformitate cu numărul total de posturi din statele de funcțiuni, un număr de 31 de gradații de merit pentru personalul didactic, dintre care 16 aflate în prezent în acordare (rămân așadar 15 de acordat în acest an) și 5 gradații de merit pentru personalul didactic-auxiliar, dintre care 3 în acordare (rămân așadar 2 de acordat). Pentru toate acestea (15 didactic și 2 didactic-auxiliar) trebuie să organizăm în perioada următoare un concurs la nivelul fiecărui departament.

Numărul total (în derulare și de acordat) al gradațiilor de merit cuvenite fiecărui departament este egal cu 16% din totalul posturilor structurii respective.

Distribuția gradațiilor aflate în concurs este deci cea calculată în tabelul de mai jos.

Calendarul concursului pentru acordarea gradațiilor de merit va fi următorul:

2-7 decembrie 2021 (pe 7 decembrie până la ora 18,00): depunerea online a dosarelor la secretariatul fiecărui departament (pe adresa secretarului departamental sau pe adresa unui cadru didactic desemnat de directorul de departament să primească dosarele); pentru personalul didactic-auxiliar dosarele se vor depune la dna secretar-șef Gabriela Dena, la adresa: gabriela.dena@litere.unibuc.ro;

8 decembrie 2021: ședințele online ale comisiilor pe departamente, în vederea ierarhizării candidaților, și, ulterior, anunțurile în departament;

9 decembrie 2021: depunerea online și soluționarea contestațiilor (contestațiile se depun în data de 9 decembrie, în intervalul 9,00-14,00, pe adresa de e-mail: cristina.bogdan@litere.unibuc.ro);

10 decembrie 2021: vot online pentru validarea rezultatelor în Consiliul FL;

15 decembrie 2021: vot online pentru validarea rezultatelor în Senatul UB.

Dosarul de candidatură este alcătuit din următoarele documente (semnate în original sau cu semnătură scanată):

  1. Declarație standard de candidatură;
  2. CV actualizat;
  3. Document de consemnare a activităților candidatului în ultimii 5 ani, potrivit Metodologiei de concurs.

Comisiile de concurs pe departamente vor fi alcătuite din directorul de departament (președinte) și membrii consiliilor departamentale.

Acolo unde unul dintre membrii comisiei de concurs este și candidat, acesta nu se va exprima asupra propriului dosar (se va recuza și va fi înlocuit cu un alt coleg, la propunerea directorului de departament sau a decanului – în cazul în care directorul de departament este unul dintre cei care candidează pentru acordarea unei gradații de merit).

Ierarhizarea candidaților în cadrul ședințelor online ale comisiilor se face pe baza criteriilor existente în Metodologia acordării gradațiilor de merit.

Ierarhizarea se consemnează în procesul verbal al ședinței și se semnează olograf sau cu semnătură scanată de către toți membrii comisiei.

Comisia de concurs pentru personalul didactic-auxiliar va fi alcătuită din:

Președinte:

Conf. dr. Cristina Bogdan, decan

Membri:

Prof. dr. Cristian Moroianu, prodecan

Conf. dr. Cătălin Constantin, prodecan

Comisia de contestații pentru personalul didactic-auxiliar va fi alcătuită din:

Președinte:

Prof. dr. Oana Fotache Dubălaru, prodecan

Membri:

Lector dr. Laura Marin, prodecan

Asistent dr. Mihaela Cristescu, prodecan

Contestațiile candidaților se adresează comisiei de contestații pe facultate, în termenul prevăzut mai sus, prin transmiterea cererii pe adresa de mail a decanului (cristina.bogdan@litere.unibuc.ro)

Comisia de contestații pentru personalul didactic (unică pe facultate) va fi alcătuită din:

Președinte:

Conf. dr. Cristina Bogdan, decan

Membri:

Prof. dr. Oana Iucu, director de departament

Lector dr. Laura Marin, prodecan

Pentru Centrul de Studii Ebraice, dat fiind că nu există un director de departament și un consiliu departamental, comisia de concurs va fi alcătuită din:

Președinte:

Prof. dr. Cristian Moroianu, prodecan

Membri:

Conf. dr. Cătălin Constantin, prodecan

Conf. dr. Silvia Barutcieff

Notă: În Consiliul de administrație al Universității din București, ni s-a recomandat ca profesorii care nu îndeplinesc integral criteriile și punctajele din fișele de evaluare CNATDCU (corespunzătoare gradului didactic pe care îl ocupă) să nu fie acceptați în concurs. Noi nu avem o evidență a profesorilor care nu îndeplinesc criteriile, însă Rectoratul are documentele specifice (pornind de la raportarea periodică a cercetării) și există posibilitatea ca dosarele necorespunzătoare să nu fie validate în Senatul UB.

De asemenea, dl prorector Bogdan Murgescu a precizat că nu ar trebui să se înscrie la concursul pentru acordarea gradațiilor de merit colegii care nu au depus formularele de raportare a cercetării în luna mai 2021, această raportare fiind socotită obligație de serviciu și înscrisă în fișa de post a fiecărui cadru didactic.