Romanian Studies Today

Apare o dată pe an/Our journal is published once a year
Nu se percepe taxă de publicare! /Open access, no publication fee!

ISSN 2559-3382

ISSN-L 2559-3382

e-ISSN: 2559-3390

Baze de date/Databases:

ERIH PLUS
diacronia.ro                                                                                                                        

                                                 

RO

Romanian Studies Today este o revistă transdisciplinară care își propune să mențină constantă  preocuparea pentru temele de dezbatere științifică  din domeniile filologice și ale studiilor regionale. Revista apare anual, în ediție tipărită  și în variantă electronică. Principalele sale axe de interes:  poziționarea studiilor românești  ca parte integrantă a disciplinelor  socio-umaniste contemporane,  problematici ale procesului de învățare  a limbii române ca limbă străină. Romanian Studies Today se adresează româniștilor  din universități și institute de cercetare,  dar și specialiștilor în studii regionale, istorie, antropologie, studii politice sau cercetătorilor din alte discipline care sunt interesați  de limba și cultura română.

ISTORIC

Romanian Studies Today este editată de Centrul de Studii Românești al Facultății de Litere, Universitatea din București. Revista Romanian Studies Today a apărut cu ocazia înființării Centrului de Studii Românești în cadrul Facultății de Litere. Centrul și-a propus editarea unei publicații periodice pluri- și interdisciplinare – după toate rigorile științifice în vigoare –, destinate circulației naționale și internaționale, având în centrul domeniul studiilor românești. Primul număr a apărut în 2017. Deși relativ nouă, revista se bucură de participarea unor nume prestigioase din domeniul studiilor românești din România și de peste hotare.

 

COMITETUL ȘTIINȚIFIC ȘI COMITETUL DE REDACȚIE

Consiliul științific:

Gilles BARDY  (Universitatea Aix-Marseille)

Adam BURAKOWSKI  (Institutul de Studii Politice, Academia Poloneză de Științe)

Jiři FELIX  (Universitatea din Praga)

Adam LEDGEWAY (Universitatea Cambridge)

Martin MAIDEN  (Universitatea Oxford)

Bruno MAZZONI  (Universitatea din Pisa)

Michael METZELTIN  (Universitatea din Viena)

Comitetul de redacție:

Oana CHELARU-MURĂRUȘ (Universitatea din București)

Caius DOBRESCU (Universitatea din București)

Laura DUMITRESCU (Universitatea din București)

Ionuț GEANĂ  (Universitatea din București/Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române)

Alexandru MARDALE (Institut national des langues et civilisations orientales, INALCO – Paris)

Alexandru NICOLAE (Universitatea din București/Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române)

Liviu PAPADIMA (Universitatea din București)

Bogdan TĂNASE(Universitatea din București)

 

NORME DE TEHNOREDACTARE

Limbi: română, engleză, franceză, germană, spaniolă sau italiană. Prima versiune a articolului se va transmite prin e-mail, format Word .doc(x) sau .rtf(x).

Formatare: Toate articolele for respecta foaia de stil.

Lungimea: de preferat 5000-10000 de cuvinte, inclusive notele de subsol și referințele, la care se adaugă un rezumat în limba engleză de maximum 150 de cuvinte; rezumatul va fi urmat de 4-7 cuvinte-cheie.

Citatele: Citatele scurte se vor marca cu ghilimele specifice limbii în care se scrie. Citatele mai lungi (de peste 40 de cuvinte) se vor scrie cu rând gol înainte și după, în interiorul rândului, cu un corp de literă mai mic, fără ghilimele.

Note: Notele relevante se vor indica cu număr la exponent și se vor constitui ca note de subsol.

Autor(i): Contribuția va fi semnată cu numele întreg al autorului/autorilor și afilierea acestuia/acestora, precum și adresa de corespondență (poștală sau adresa de e-mail).

Instrucțiuni de transmitere și adresa revistei: Prima versiune a articolului se va transmite exclusiv prin e-mail, în Word, format .doc(x) sau .rtf(x), la roxana.preda@unibuc.ro

FOAIE DE STIL (ȘABLON)

REVIZIA ARTICOLELOR

Fiecare dintre articolele primite spre publicare este trimis pentru revizie la doi membri ai comitetului, specialişti în subdomeniul în care se înscrie articolul. Dacă un articol nu este de competența niciunui membru din comitetul științific sau editorial, revista cere o recenzie unui cercetător competent din afară Universității din București (poate fi de la o altă universitate din țară sau de peste hotare). Revista Romanian Studies Today folosește un sistem de recenzare în care nici autorul, nici recenzentul nu-și dezvăluie numele sau afilierea.

Dacă recenzenții consideră că articolul îndeplinește criteriile științifice de publicare, secretarul de redacție trimite observațiile acestora autorului; așadar, autorul va trimite varianta finală a articolului după introducerea observațiilor recenzenților. Dacă recenzenții consideră că articolul nu respectă criteriile de publicare, autorul primește un raport cu explicarea acestei decizii. Procesul de recenzare poate dura până la șase luni.

RAPORT DE PEER-REVIEW (RECENZARE)

ACORD DE PUBLICARE

ETICA PUBLICĂRII

Romanian Studies Today adoptă normele COPE (Guidelines On Good Publication Practice) (https://publicationethics.org/files/u7141/1999pdf13.pdf).

                                                 

EN

EN: As a transdisciplinary journal, Romanian Studies Today has the purpose to maintain a constant scientific interest in the topics related to regional philology and regional studies. The journal publishes one issue per year both print, and online. Its main domains include: the positioning of Romanian studies as integrating part of contemporary social and humanities subjects, issues related to Romanian as a foreign/non-native language. Romanian Studies Today is a journal for specialists, researchers and instructors in Romanian studies in all universities and research centres, and also for specialists, researchers and instructors in regional studies, history, anthropology, political studies or researchers in other domains with an interest in Romanian language, literature, culture and civilisation.

HISTORY

Romanian Studies Today is edited by the Centre of Romanian Studies at the Faculty of Letters, University of Bucharest.

Romanian Studies Today is a journal established following the incorporation of the Centre of Romanian Studies at the University of Bucharest. One of objectives of the Centre was to edit a pluri- and interdisciplinary journal, observing all scientific regulations in force, meant for national and international academia, with focus on Romanian Studies. The first issue was published in 2017. Albeit rather recent, our journal has enjoyed the publication of some prestigious authors in the field of Romanian Studies from Romania and from abroad.

ADVISORY BOARD AND EDITORIAL BOARD

Advisory Board:

Gilles BARDY  (Université Aix-Marseille)

Adam BURAKOWSKI  (Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences)

Jiři FELIX  (University of Prague)

Adam LEDGEWAY (University of Cambridge)

Martin MAIDEN  (University of Oxford)

Bruno MAZZONI  (University of Pisa)

Michael METZELTIN  (University of Vienna)

 

Editorial Board:

Oana CHELARU-MURĂRUȘ (University of Bucharest)

Caius DOBRESCU (University of Bucharest)

Laura DUMITRESCU (University of Bucharest)

Ionuț GEANĂ  (University of Bucharest/“Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” Institute of Linguistics of the Romanian Academy)

Alexandru MARDALE (Institut national des langues et civilisations orientales, INALCO – Paris)

Alexandru NICOLAE (University of Bucharest/“Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” Institute of Linguistics of the Romanian Academy)

Liviu PAPADIMA (University of Bucharest)

Bogdan TĂNASE(University of Bucharest)

 

NOTES FOR CONTRIBUTORS

Languages: Romanian, English, French, German, Spanish, Italian. The first version of an article should be sent by e-mail only, in word, formats .doc(x) or .rtf(x).

Typing: Articles submitted for publication must follow the Template file.

Length: recommended 5000-10000 words, including footnotes and references with an English abstract of up to 150 words; the abstract is followed by 4-7 keywords.

Quotations: Short quotations in the text should be marked with quotation marks specific for the language used for publication. Lengthy quotations (over 40 words) should be displayed, indented in the text, with a blank line before and after, with a smaller font size, without quotation marks.

Notes: Essential notes should be indicated by superscript numbers in the text and typed as footnotes.

Author(s): The paper must carry the full name and affiliation of the author(s), along with the author’s correspondence address (email and/or post).

Mailing instructions and editorial address:  First versions of articles should be sent by e-mail only, in WORD, formats .doc(x) or .rtf(x), to roxana.preda@unibuc.ro

TEMPLATE FILE

PEER REVIEW

Each article received by our journal is reviewed by two peers, selected according to their specific field of interest and to the article’s topic. In case a contribution does not fit to the specific competences he reviewers who serve in the advisory or editorial board, the journal requests the review of a qualified researcher from outside the University of Bucharest (both from other Romanian universities, and from abroad). Romanian Studies Today uses a double-blind peer review system.

If the reviewers agree that the respective contribution fulfils the scientific criteria for being published, the editorial secretary sends their remarks to the author; therefore, the author needs to send a new version of the paper. If the reviewers agree that the respective contribution does not fulfil the scientific criteria for being published, a report is sent to the author, in which they explain their decision. The reviewing process can take up to six months.

PEER-REVIEW FORM

COPYRIGHT AGREEMENT

PUBLICATION ETHICS

Romanian Studies Today adheres to COPE (Guidelines On Good Publication Practice) guidelines (https://publicationethics.org/files/u7141/1999pdf13.pdf).

 


RST 2
RST 2