Admitere 2023

Rezultate finale

Urmare Ședinței C.S.U.D. din data de 22 septembrie 2023, rezultatele finale validate ale sesiunilor de admitere la doctorat din iulie și septembrie 2023 sunt:

 • Domeniul Filologie, subdomeniul Literatură: 22 locuri ocupate (dintre care 12 cu bursă), finanțate de la bugetul de stat (inclusiv 1 loc suplimentat în urma redistribuirii aprobate în ședința CSUD din 22.09.2023);
 • Domeniul Filologie, subdomeniul Lingvistică: 12 locuri ocupate (dintre care 5 cu bursă), finanțate de la bugetul de stat;
 • Domeniul Studii culturale: 5 locuri ocupate (dintre care 2 cu bursă), finanțate de la bugetul de stat (inclusiv 3 locuri suplimentate în urma redistribuirii aprobate în ședința CSUD din 27.07.2023);
 • 1 candidat admis cu bursă guvernamentală.

Sesiunea septembrie 2023

04-14 septembrie 2023, înscrieri:

  • online până joi, 14 septembrie, la  ora 12,00, la adresa: inscriere.doctorat@litere.unibuc.ro;
  • sau fizic, la Secretariatul Facultății de Litere, după următorul program: luni-vineri 9:00-14:00.

Colocviu de admitere, prezentarea proiectului de cercetare (prezență fizică):

15 septembrie, ora 10:00, Catedra de Lingvistică, Comisia de Lingvistică

15 septembrie, ora 10:00, Sala de Consiliu, Comisia de Studii Culturale

15 septembrie, ora 11:00, Sala de Consiliu, Comisia de Literatură

18, 19, 20 septembrie – confirmarea locului

22 septembrie – afișarea rezultatelor

Urmare Ședinței C.S.U.D. din data de 27 iulie 2023, rezultatele finale validate ale sesiunii de admitere la doctorat din luna iulie 2023 sunt:
Domeniul Filologie, subdomeniul Literatură: 15 locuri ocupate, finanțate de la bugetul de stat;
Domeniul Filologie, subdomeniul Lingvistică: 9 locuri ocupate, 
finanțate de la bugetul de stat;
Domeniul Studii culturale: 5 locuri ocupate, finanțate de la bugetul de stat (inclusiv 3 locuri suplimentate în urma redistribuirii aprobate în ședința CSUD din 27.07.2023);
1 candidat admis cu bursă guvernamentală.
 
Locurile neocupate vor fi scoase la concurs în sesiunea din luna septembrie 2023, conform calendarului anunțat.

24, 25, 26 iulie – confirmarea locului

Candidații declarați admiși vor confirma locul prin depunerea Diplomei de Bacalaureat, Diplomei de Licență (și supliment la diploma de licență) și Diplomei (sau adeverinței) de Master (și supliment la diploma de master), în original, la Secretariatul Facultății de Litere, în zilele de 24, 25, 26 iulie, între orele 9,00-14,00.Concursul de admitere se va desfășura conform legislaţiei în vigoare (Ordinul Ministrului Educaţiei pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat).

Concursul de admitere la doctorat cuprinde:

  • admiterea propriu-zisă la doctorat;
  • alocarea locurilor finanţate de la bugetul de stat prin granturi doctorale;
  • alocarea burselor finanţate de la bugetul de stat.

Admiterea la studiile universitare de doctorat, atât pentru locurile finanțate de la bugetul de stat, cât și pentru locurile cu taxă, se face prin concurs organizat de Şcolile Doctorale în două sesiuni distincte, în lunile iulie și septembrie 2023.

Înscrierea la colocviul de admitere NU este condiționată de obținerea acordului unui profesor pentru îndrumarea tezei de doctorat. 


Cifre de școlarizare

Domeniul Filologie

Subdomeniu Literatură

  1. Locuri cu granturi de studii: 20 locuri, din care: 10 locuri cu frecvență și bursă + 10 locuri cu frecvență fără bursă
  2. Locuri cu taxă: 4

Subdomeniu Lingvistică

  1. Locuri cu granturi de studii: 12 locuri, din care: 5 locuri cu frecvență și bursă + 7 locuri cu frecvență fără bursă
  2. Locuri cu taxă: 4

Domeniul Studii culturale

 1. Locuri cu granturi de studii: 3 locuri, din care: 1 loc cu frecvență și bursă + 1 loc cu frecvență fără bursă + 1 loc candidați de etnie romă
 2. Locuri cu taxă: 4

Comisii pentru Colocviul de admitere (iulie și septembrie 2023)


Listă conducători științifici și arii tematice


Calendarul admiterii

Înscrierile și concursul de admitere se desfășoară în două sesiuni, conform calendarului aprobat de Senatul Universității din București în data de 18.01.2023, astfel:

Sesiunea iulie 2023

03-19 iulie 2023, înscrieri:

 • online până miercuri 19 iulie la ora 12,00, la adresa inscriere.doctorat@litere.unibuc.ro;
 • sau fizic, la Secretariatul Facultății de Litere, după următorul program: luni-vineri 9,00-14,00; sâmbătă și duminică (15 și 16 iulie) orele 9,00-12,00.

Colocviu de admitere, prezentarea proiectului de cercetare (prezență fizică):

20 iulie, ora 10:00, Sala de Consiliu, Comisia de Literatură

20 iulie, ora 10:00, Catedra de Lingvistică, Comisia de Lingvistică

21 iulie, ora 10:00, Sala de Consiliu, Comisia de Studii Culturale

24, 25, 26 iulie – confirmarea locului

27 iulie – afișarea rezultatelor

 

Candidații declarați admiși pe locurile bugetate vor confirma locul prin depunerea Diplomei de Bacalureat, Diplomei de Licență și Diplomei (sau adeverinței) de Master în original la Secretariatul Facultății de Litere în termen de 3 (trei) zile de la anunțarea rezultatelor (în zilele de 24, 25, 26 iulie pentru sesiunea din iulie și 18, 19, 20 septembrie,  pentru sesiunea din septembrie între orele 9,00-14,00)

Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă:  vor depune la Secretariatul Facultății de Litere în termen de 3 (trei) zile de la anunțarea rezultatelor (în zilele de 24, 25, 26 iulie pentru sesiunea din iulie și 18, 19, 20 septembrie, pentru sesiunea din septembrie între orele 9,00-14,00) chitanța din care să reiasă că au achitat suma de 1000 lei. Achitarea sumei se va face (detalii plată click –>aici).

 


Conținut dosar înscriere

Pentru înscriere, candidatii vor depune următoarele acte într-un dosar plic pe care se vor scrie cu litere de tipar numele și prenumele, cu inițiala tatălui/mamei și domeniul de doctorat:

  • cerere/fișă de înscriere – formular tip – la înscriere (pentru a descărca fișa de înscriere, sesiunea iulie/septembrie 2023, click –>aici)
  • copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./pașaport etc);
  • certificat de naștere, copie – certificarea conformității cu originalul se face de către secretariatul școlii doctorale;
  • certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui, copie – certificarea conformității cu originalul se face de către secretariatul școlii doctorale ;
  • diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie – certificarea conformității cu originalul se face de către secretariatul școlii doctorale;
  • diploma de învățământ superior (licență) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii – certificarea conformității cu originalul se face de către secretariatul școlii doctorale;
  • diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii – certificarea conformității cu originalul se face de către secretariatul școlii doctorale;
  • memoriu de activitate științifică;
  • lista cu titlurile lucrărilor științifice publicate (dacă este cazul);
  • proiectul de cercetare și lista bibliografică privind tema propusă, în concordanţă cu domeniul conducătorului de doctorat ales de candidat (v. precizări în cap. V. Desfășurarea concursului din Metodologia Admiterii la Studiile Universitare de Doctorat 2023 – 2024);
  • certificat de competență lingvistică, copie xerox nelegalizată (conform anexei privind tipurile de certificate de competență lingvistică, atașată metodologiei de mai sus);
  • pentru cetățenii străini – certificatul de competență lingvistică privind cunoaşterea limbii române/certificat de competență lingvistică de cunoaștere a unei limbi de circulație internațională în cazul în care programul de doctorat se va desfășura într-o limbă de circulație internațională, exceptând candidații, cetățeni străini, care provin din statele cu limbă oficială de circulație internațională;
  • chitanța de achitare a taxei de înscriere (250 RON) (detalii plată click –>aici);
  • Personalul încadrat în Universitatea din București este scutit de plata acestei taxe;
  • declarație pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor dosarului transmis online.

Notă:

(1) Dosarul poate fi transmis online către secretariatul Școlii Doctorale pentru verificare, urmând ca dosarul fizic sa fie depus până la proba de concurs. În cazul în care dosarul se transmite online, acesta va conține și declarația pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor din dosarul online;

(2) Absolvenții de master din promoția 2023 pot depune la dosar adeverința de absolvire a studiilor universitare de masterat.

Admiterea candidaților români de pretutindeni și a cetățenilor străini din state terțe Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educației, iar aceștia se vor adresa Direcției Relații Internaționale / Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini în vederea înscrierii la concursul de admitere la studii universitare de doctorat.

Candidații care nu fac parte din UE, Spațiul Economic și Confederația Elvețiană (extracomunitari) au obligația de a prezenta la înscriere atestatul de recunoaștere a acestor studii, eliberat de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației în conformitate cu O.M.E.. Atestatul de recunoaștere va fi însoțit de traducerile legalizate ale diplomelor care au stat la baza emiterii acestuia.

O persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de doctorat.


Tipuri de certificate de competență lingvistică recunoscute pentru examenul de admitere la studiile universitare de doctorat.

În conformitate cu Regulamentul Universităţii din Bucureşti aprobat în şedinţa Senatului din 22 septembrie 2005, începând cu anul universitar 2006/2007 standardul minim pentru candidat este să folosească o limbă de circulaţie internaţională la nivel B2, conform cadrului de referinţă elaborat de Consiliul Europei.

La secretariatul şcolii doctorale se acceptă următoarele certificate (click –>aici).

În cazul altor diplome şi certificate decât cele de mai sus, eliberate de alte universităţi şi organisme, este nevoie de testare.

Pentru echivalarea certificatelor de competenţă lingvistică și testare:

Centrul de Limbi Străine al Universităţii din Bucureşti (C.L.S.):

Mihail KOGĂLNICEANU, Nr. 36-46, cămin B, etajul 3, camera 301, sector 5, București, număr de telefon +40786512494. (Pentru mai multe informații click –> aici)


 

 


Arhivă sesiuni de admitere